Nákupní košík: Zatím prázdný

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti LPE s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup zboží a služeb v internetovém obchodě provozovaném společností LPE s.r.o. se sídlem Nad Přehradou 1372/2, PSČ: 635 00 Brno, IČO: 25547461,        DIČ: CZ25547461, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 32327, zastoupenou jednatelkou Lenkou Parýzkovou, (dále jen „prodávající nebo školitel“) na internetové adrese www.lpe.cz (dále jen „internetový obchod prodávajícího“). Prodávající je plátcem DPH.

2. Kupujícími nebo účastníky na školení jsou právnické a fyzické podnikající i nepodnikající osoby, které si v internetovém obchodě prodávajícího koupí na základě kupní smlouvy zboží nebo služby od prodávajícího. Kupující vyslovuje souhlas s těmito VOP odesláním objednávky na zboží nebo služby.

3. Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce prodávajícího www.lpelektro.cz/obchodni-podminky.

II. Kupní smlouva

1. Kupní smlouvou se rozumí smlouva o koupi zboží nebo služeb uzavřená v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., a dále jen „NOZ“) mezi prodávajícím a kupujícím v internetovém obchodě prodávajícího. Tyto všeobecné obchodní podmínky (ve znění platném k okamžiku odeslání objednávky) jsou nedělitelnou součástí každé kupní smlouvy.

2. K uzavření smlouvy dochází akceptací objednávky ze strany prodávajícího formou potvrzujícího emailu na adresu kupujícího.

3. K řádnému splnění smlouvy ze strany prodávajícího dochází okamžikem předání a převzetí zboží kupujícím nebo jeho dopravcem nebo podpisem účastníka prezenční listiny na školení. Vlastnické právo k dodanému zboží přejde na kupujícího až uhrazením celé dohodnuté ceny.

III. Objednávka zboží a služeb

1. Kupující je oprávněn si nabízené zboží objednat v záložce „Publikace“ a nebo „Seznam akcí“, a to prostřednictvím  internetu na webových stránkách prodávajícího.

2. Kliknutím na ikonku „nákupního košíku“ u vybrané položky se otevře objednávka. Dalším výběrem v dolní části formuláře (pokračovat v nakupování) lze analogicky pokračovat v nákupu, nebo přejít k pokladně (dokončit objednávku) či objednávku smazat nebo aktualizovat. Po kliknutí na „Dokončit objednávku“ kupující vyplní objednací formulář, kde zadá fakturační údaje. Postupně překontroluje zadané údaje a dodací adresu, může zde uplatnit případný benefit nebo slevový kód pro případné slevy, zvolí způsob dopravy a platby a po potvrzení objednávky je její finální verze zaslána zpět na kontaktní e-mail, který přijde několik minut po jejím přijetí. Objednávka je závazná. Zde uvedené číslo objednávky slouží pro jakoukoli komunikaci ohledně příslušné objednávky.

IV. Cena zboží a platba

1. Cena za zboží či služby poskytnuté prodávajícím na základě objednávky kupujícího je stanovena ve výši dle aktuálně platného ceníku prodávajícího uvedeného na webových stránkách prodávajícího.

2. Ceny zboží či služeb na webu jsou konečné a jsou uvedeny včetně DPH. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.

3. Při volbě způsobu „vyzvednutí a platba v hotovosti v sídle společnosti“ – Brno, Nad Přehradou 2, je třeba si pro vyzvednutí literatury domluvit termín na tel. čísle 775 933 894.

4. Při volbě způsobu „dopravy Českou poštou“ je u objednávek na dobírku účtován expediční poplatek 160,- Kč a pro platbu převodem je účtován expediční poplatek 85,- Kč.

5. Do zahraničí při volbě způsobu „dopravy Českou poštou“ je u objednávek účtován expediční poplatek 350,- Kč.

6. Při volbě platby dobírkou platí kupující zboží při obdržení zásilky, jejíž součástí je faktura.

7. Při volbě platby bankovním převodem je kupujícímu zaslán email s fakturou včetně platebních údajů a originál faktury a zboží je zasláno nebo vydáno (dle dispozic objednávky) po jejím uhrazení.

8. Prodávající účtuje expediční příplatek (cena viz výše) a bude připočten k ceně zboží. Při osobním odběru platí kupující hotově nebo (po předchozí domluvě) předloží potvrzení o úhradě převodem.

9. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího jeho zaplacením, při platbě převodem připsáním kupní ceny na účet prodávajícího.

10. V případě prodlení kupujícího s úhradou splatné pohledávky vyúčtovanou kupujícímu v souladu se smlouvou a vystavenou fakturou, bude kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

V. Dodávka zboží, způsob dodání

1. Objednávky na dobírku prodávající odesílá nejpozději do 5 pracovních dnů.

2. Objednávky hrazené převodem jsou odesílány nejpozději do 5 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny kupujícím.

3. Lhůta dodání obchodního balíku poštovní přepravou je do 2-3 pracovních dnů od odeslání.

4. Pokud pošta nezastihne adresáta na dodací adrese ani telefonicky (předem dle svých obchodních podmínek rozesílá SMS a volá kupujícímu před dodáním zboží v den dodání), obdrží adresát od České pošty výzvu k vyzvednutí zásilky. Lhůta pro vyzvednutí zboží je 15 dnů od obdržení výzvy k vyzvednutí. Poté je balík vrácen zpět odesílateli.

5. Při osobním odběru (Brno je z provozních důvodů doporučeno se předem telefonicky ohlásit). Při vyzvednutí zboží musí kupující nahlásit číslo objednávky. Adresa: Brno, Nad Přehradou 2. Platba je možná pouze v hotovosti

VI. Práva a odpovědnosti za vady a záruky za jakost

1. Prodávající poskytuje na veškeré zboží záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží kupujícím podle faktury nebo příjmového pokladního dokladu.

2. Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady je kupující povinen doručit prodávajícímu reklamaci nejpozději do 7 dnů (sedmi dnů) od předání a převzetí zboží, a to buď písemně (poštou, kurýrem), e-mailem, k rukám prodávajícího.

VII. Reklamace

1. Sdělení o reklamaci musí obsahovat:

 • Označení kupujícího.
 • Název a objednávkové číslo reklamačního zboží.
 • Množství vadného /chybějícího zboží.
 • Popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje.
 • Uvedení osoby oprávněné jednat v této věci za kupujícího.
 • Datum převzetí reklamovaného zboží a číslo příslušného dokladu.
 • U písemné reklamace datum a podpis kupujícího.

2. Reklamaci, kterou prodávající uzná jako oprávněnou, vyřídí v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30 pracovních dnů od řádného uplatnění reklamace. Prodávající neuzná reklamaci, která nebyla kupujícím uplatněna včas.

3. Prodávající není odpovědný za následující vady zboží:

 • Vady obalu zboží, které nebyly uplatněny při předání a převzetí zboží.
 • Vady způsobené mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího nebo třetí osobou.
 • Nečistoty u zboží označeného nálepkami s cenami jiných osob.
 • Vady vzniklé chybnou manipulací, skladováním kupujícího.

VIII. Záruka vrácení peněz

V případě, že dojde k situaci, že si účastník zakoupil školení a toto se z organizačních důvodů neuskuteční, může si v rámci pololetí, kdy se mělo školení konat, zvolit jednu ze tří variant, a to náhradní termín stejného školení nebo výběr z dalších možných školení za stejnou nebo vyšší cenu jako zrušené školení, kdy je však nutné rozdíl v ceně doplatit či vrácení peněz za zrušené školení.

IX.  Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající považuje veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím v souvislosti se Smlouvou za přísně důvěrné.

2. Principy zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), včetně problematiky ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů dostupném na www.lpe.cz s jehož obsahem a podmínkami se kupující seznámil.

X. Další práva a povinnosti stran

1. Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy seminare@lpe.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

3. V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených kontaktech:

Tel.: 775 933 894

Email: seminare@lpe.cz

Aktuální kontaktní údaje prodávajícího rovněž naleznete na webové stránce prodávajícího – www.lpelektro.cz

4. Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího platí ode dne jejich vydání na oficiální internetové stránce www.lpelektro.cz do jejich zrušení nebo vydání nových podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění všeobecných obchodních podmínek ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se posuzují vždy podle ustanovení VOP platných v době uzavření příslušné smlouvy.

5.  V případě odchylných písemných ujednání v dokumentech tvořících smlouvu platí před těmito VOP přednostně ujednání zvláštních podmínek uvedených ve smlouvě.

6. Veškeré změny a doplňky Smlouvy, která byla mezi stranami sjednána písemně, musí být učiněny také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami prodejce a kupujícího.

7. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

8. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

LPE s.r.o.

Nad Přehradou 1372/2, 635 00 Brno

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.