Nákupní košík: Zatím prázdný

Ochrana osobních údajů

Souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů a sdělení informací dle z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

Správce údajů: LPE s.r.o., Nad Přehradou 1372/2, 635 00 Brno

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, odd.C vl. 

32327, Zastoupená jednatelkou Lenkou Parýzkovou

IČ:25547461 DIČ: CZ25547461

Subjekt údajů 

(dle informací vyplněných v registračním formuláři)

Benefit ID a jeho platnost

Jméno a příjmení, titul, 

Firma/subjekt, IČ, DIČ, profese

Fakturační a doručovací adresa

Telefon, E-mail, kontakt

Doplňující údaje: datum a místo narození, bydliště, odborná praxe a vzdělání

Subjekt údajů souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním formuláři správcem údajů: LPE s.r.o., Nad Přehradou 1372/2, 635 00 Brno, IČ: 25547461 (dále jen „správce“). Tento souhlas subjekt údajů uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po dobu nezbytně nutnou, k naplnění účelů níže stanovených. Subjekt údajů si je vědom svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem evidence účastníků školení pořádané správcem a organizačních účelů a evidence účastníků školení, pořádané pro klienty správce a kontaktování registrovaných účastníků výše uvedených školení z důvodu sdělování informací týkajících se školení.

Subjekt souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje v tomto dokumentu mohou být až do písemného odvolání zpracovány správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a subjekt dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení správce, prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.  Správce, může tyto údaje předat partnerovi akce, který může uvedené údaje použít v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce údajů povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů; osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů; příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinní zachovat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo obdobných prací. Pokud subjekt zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany správce nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů). 

Odesláním objednávky subjekt údajů výslovně potvrzuje, že se seznámil s obsahem shora uvedeného prohlášení, porozuměl mu, považuje je za určité a srozumitelné, a že s ním souhlasí.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.