Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Vysoké napětí 2015

Akce je určena všem, kteří se zabývají instalacemi, provozováním a revizemi elektrických zařízení v prostředí  vysokého napětí.

Dvoudenní školení, během něhož zazní vše podstatné z oblasti VN - legislativa, technická normalizace i podnikové normy, energetický zákon a jeho prováděcí vyhlášky, pravidla pro provoz distribučních soustav. Dozvíte se také o nejčastějších rozporech s právními předpisy, PNE, ČSN a předpisy výrobců jednotlivých zařízení v praxi při provádění revizí, o tvorbě místních provozních předpisů a spoustu dalšího. V rámci akce je pro zájemce zajištěna také prohlídka JE Temelín vč. strojovny hlavního výrobního bloku.

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • sborník prezentací
 • celodenní stravování
 • prohlídka JE Temelín

Program školení

Ubytování

Program školení:

17. 6. 2015 (středa)

8.00 – 8.30 hod. prezence účastníků

8.30 – 10.30 hod. Ing. Pavel Kraják

 • Systém legislativy a technické normalizace,
 • Energetický zákon – novela,
 • Nejdůležitější prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu,
 • Pravidla provozování distribučních soustav,
 • Technické normy se zaměřením na podnikové normy energetiky,
 • Některé zajímavosti.

10.30 – 10.45 hod. přestávka

10.45 – 11.45 hod. Petr Pětioký, Miloš Svatoš, lektoři L.P.Elektro s.r.o.

Časté rozpory s platnými právními předpisy, PNE, ČSN a předpisy výrobců jednotlivých zařízení v praxi při provádění periodických revizí:

 • absence zprávy o výchozí revizi zařízení
 • absence výkresové dokumentace skutečného stavu
 • absence určení vnějších vlivů
 • neznalost či ignorace právních předpisů vlastníky či provozovateli EZ
 • provedení pravidelné revize a údržby zastaralého EZ
 • provozovaná EZ přímo ohrožující životy osob, zvířat či majetku
 • řádná kontrola vzorků izolačních olejů zařízení ve smyslu ČSN EN 60422 ed.2
 • problematika vydání zprávy o periodické revizi s posudkem „Zařízení není z hlediska bezpečnosti schopno provozu“
 • doporučení příštího termínu pravidelné revize ve smyslu ČSN 331500 a časté postoje provozovatelů ve smyslu periodicity
 • příklady, možné způsoby řešení, nejčastější technické závady z praxe.

11.45 – 12.15 hod. Ing. Miroslav Morávek, Betonbau, s.r.o. Praha

 • Praktické zkušenosti pro realizaci bezpečné trafostanice dle ČSN EN 62 271-202

12.15 – 13.15 hod. oběd

Skupina 1 - Zájemci o prohlídku JE Temelín v 1. den akce - po obědě odjíždí do JE - max. 32 osob, prohlídka 14.00 - 17.00 hod.

Skupina 2 - Zájemci o prohlídku JE Temelín v 2. den akce - blok přednášek*

13.15 – 15.15 hod.* Petr Pětioký, Pavel Nováček, lektoři L.P.Elektro s.r.o.

Ekonomicko - administrativní pohled na vybudování a provoz vlastního zařízení vysokého napětí:

 • kdy a proč uvažovat o vlastním zařízení vn (výhody a nevýhody tohoto rozhodnutí)
 • přípravný proces předcházející výstavbě vlastního zařízení vn (administrativní a smluvní postupy v návaznosti na platnou legislativu a distribuční společnosti)
 • pro jaký typ navrhované technologie vn se rozhodnout
 • na co si dát pozor při samotné výstavbě transformační stanice (časté chyby stavebních a montážních společností)
 • provozování vlastního zařízení vysokého napětí (přímý odběratel versus provozovatel vlastní Lokální distribuční sítě - výhody, nevýhody)
 • náklady spojené s provozem zařízení vn
 • rozdíly v poplatcích zákazníků připojených na zařízení vn a na zařízení nn
 • návratnost nákladů na vybudování zařízení vn

15.15 – 15.30 hod.* přestávka

15.30 – 16.45 hod.* Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22, člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT

 • Požadavky na energetickou náročnost z legislativního hlediska, návaznost na energetiku
 • Zákon 406/2000 Sb. a navazující vyhlášky
 • Energetický manažer s evropskou certifikací a možnost získání této certifikace v ČR.

od 19.30 hod. večeře v pivnici In Loco

18. 6. 2015 (čtvrtek)

8.30 – 10.30 hod. František Kosmák, lektor L.P.Elektro s.r.o.

Normy, jejichž platnost byla ukončena a jejich náhrady:

 • ČSN EN 33 3201: 11 - 2002 Elektrické instalace nad AC 1kV, platnost ukončena 1. 11. 2013,
 • ČSN 33 3240: 10 - 1987 Stanoviště výkonových transformátorů, platnost ukončena 1. 9. 2014.

Nahrazující normy:

 • ČSN EN 61 936-1: 12 - 2011 - Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla

Tato Část IEC 61936 obsahuje minimální požadavky platné pro členy IEC a některé doplňující informace, které zajistí přijatelnou spolehlivost instalace a její bezpečný provoz. Vydání této normy je rozhodujícím krokem k postupnému sladění předpisů všech zemí, týkajícím se navrhování a stavby elektrických silových instalací nad 1 kV. V této normě jsou obsaženy dílčí požadavky na instalace v přenosové soustavě a distribuční soustavě, jakož i dílčí požadavky pro elektrárny a průmyslové instalace. Příslušné zákony nebo právní předpisy, které jsou pod jurisdikcí a mají přednost před touto normou.

 • ČSN EN 50 522: 12 - 2011 - Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV

Tato norma obsahuje kritéria pro návrh, provedeni, zkoušeni a údržbu uzemňovací soustavy, tak, že je provozována podle všech podmínek a zajišťuje bezpečnost osob ve všech místech, kam mají osoby povolen přístup. Uvádí také kritéria, která zajistí, že je udržována integrita připojeného zařízení a zařízeni v blízkostí uzemňovací soustavy. Metody uzemnění uzlu transformátoru, zkratový proud, bezpečnostní kritéria, funkční požadavky. Návrh, provádění a měření uzemňovacích soustav.

 • ČSN EN 50110-1 ed. 3: 01 - 2014 - Činnost na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky (Operation of electrical installations - Part 1: General requirements).

S účinností od 2016-02-11 se nahrazuje ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních z července 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

10.30 – 10.45 hod. přestávka

10.45 – 12.15 hod. Jan Odlas

 • důležité body tvorby místních provozních předpisů,
 • práva a povinnosti osoby odpovědné za el. zařízení,
 • písemná příprava práce – B příkaz a předání pracoviště.

12.15 – 13.15 hod. oběd, závěr školení pro 1. skupinu

Skupina 2 - Zájemci o prohlídku JE Temelín v 2. den akce

13.15 hod. odjezd 2. skupiny na prohlídku JE Temelín

14.00 – 17.00 hod. prohlídka JE Temelín – 2. skupina

Informace k programu:

Pro účastníky akce je zajištěna prohlídka střeženého prostoru JE Temelín. Zájemci o prohlídku musí tento požadavek výslovně zadat do přihlášky včetně uvedení požadovaného termínu prohlídky.

Kvůli bezpečnostním opatření v JE Temelín nejpozději do 8. 6. 2015 nahlásit číslo průkazu totožnosti a státní příslušnost – telefonicky nebo zaslat na e-mail seminare@lpelektro.cz.

Vybrané přednášky* Ing. Dvořáčka, Ing. Morávka a Petra Pětiokého se uskuteční pouze ve středu 17. 6. 2015. Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit těchto přednášek i prohlídky elektrárny, nechť se zapíší na prohlídku v druhém dni akce (tj. 18. 6. 2015).

Ubytování

Požadavek na ubytování uveďte do přihlášky, ubytování budete mít rezervované v místě konání akce. Ubytování budete platit na recepci hotelu.

Cena ubytování: 

 • Jednolůžkový pokoj: 1450 Kč/noc
 • Dvoulůžkový pokoj: 950 Kč/os./noc

Na večer 17. 6. 2015 je pro účastníky akce připraveno neformální posezení v pivnici In Loco. O dietních omezeních či speciálních požadavcích (např. vegetariáni, celiaci) nás prosím včas informujte.

Další informace naleznete v přílohách ke stažení.

Certifikace školení

Společnost L.P.Elektro je akreditována na MŠMT pod č.j.: 28 832/2012-25.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.