Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Strojní zařízení 2018

21. 3. 2018 - Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy IEC 60204-1:2016

> Hlavní rozdíly mezi ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 (která vychází z IEC 60204-1:2005) a IEC 60204-1:2016. Tímto způsobem nebude porušena platná legislativa a Vy obdržíte požadované informace. Za vzniklé komplikace se omlouváme, nicméně nebylo v našich možnostech je nikterak ovlivnit.

22. 3. 2018 - Praktický postup při uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky Nařízení vlády ČR č. 378 / 2001 Sb. a souvisejících norem.

Cílem těchto seminářů je poskytnout důležité informace z oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se elektrických zařízení strojů.

První den bude zaměřen zejména na změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2018. Dále na celkové provedení elektrického zařízení stroje.

Druhý den se zaměří na praktický postup uvedení provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb. a souvisejících norem. Vezme se praktický stroj, který aktuálně nevyhovuje platné legislativě a spolu s Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a směrnici č. 2009/104/ES a vše se metodicky projde, současně, podle české i evropské legislativy.

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Seminář je především určen pro:

 • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
 • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
 • pracovníky montážních a výrobních firem;
 • pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
 • projektoví manažeři, pracovníci kontroly jakosti a vyšší management.

UPOZORŇUJEME:

Z důvodu nepřijetí normy EN 60204-1:2017 na zasedání CLC/TC44X dne 9. 2. 2018 se v přednášce nemůžeme zmiňovat o normě EN 60204-1:2017, neboť by došlo k porušení článku 5.3.2 závazného dokumentu CEN-CENELEC Guide 10 "Policy on dissemination, sales and copyright CEN-CENELEC Publications". Z tohoto důvodu bude přednáška upravena na Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy IEC 60204-1:2016, konkrétně na hlavní rozdíly mezi ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 (která vychází z IEC 60204-1:2005) a IEC 60204-1:2016. Tímto způsobem nebude porušena platná legislativa a Vy obdržíte požadované informace. Za vzniklé komplikace se omlouváme, nicméně nebylo v našich možnostech je nikterak ovlivnit.

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • volná vstupenka na veletrh AMPER 2018
 • občerstvení
 • náklady spojené s pořádáním akce
 • body do projektu CŽV ČKAIT

Program školení

21. 3. 2018 - Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3

9:00 - 9:20 prezence účastníků
9:20 - 9:30 zahájení semináře
9:30 - 10:15 Změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2018. Rozsah platnosti, způsoby připojování a vypínání strojních zařízení.

Rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením – tj. mezi IEC 60364 a IEC 60204, požadavky na hlavní vypínače, odpojování, systémy zabezpečující bezpečnou práci na zařízení – LOTO nebo systémy chyceného klíče.

10:15 - 11:00 Požadavky na ochranná opatření a zařízení, pospojování a řídicí obvody a funkce, problematika nouzového zastavení nebo vypnutí.

Ochranné obvody a vodiče, problematika unikajících proudů ochranným vodičem, aplikace obvodů PELV u strojního zařízení, nouzové funkce z pohledu norem stanovujících požadavky na bezpečnost.

11:00 - 11:15 přestávka
11:15 - 12:30 Požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje. Ověřování dle kapitoly 18. Kontrola nebo revize - kdo, proč a jakým způsobem, požadované zkoušky, četnost provádění kontrol nebo revizí z pohledu provozovatelů a Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb

Instalace el. obvodů na stroj.zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli. Kontrola nebo revize – požadavky na kvalifikaci, souvislosti s řadou ČSN 33 2000

12:30 - 12:45 přestávka
12:45 - 13:45 Vazby a odkazy na jiné harmonizované normy

ČSN EN 62061 nebo ČSN EN ISO 13849, ČSN EN ISO 13850, ČSN EN 61439, HD 60364-4-41 (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3), HD 60364-6 (ČSN 33 2000-6 ed. 2) a jiné.

13:45 - 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím.
od 14:00 individuální návštěva a prohlídka veletrhu Amper 2018

22. 3. 2018 - Praktický postup při uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb. a souvisejících norem

9:00 - 9:20 prezence účastníků
9:20 - 9:30 zahájení semináře
9:30 - 10:15 Představení Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb., Evropské směrnice č. 2009/104/ES a představení provozovaného stroje.

Úvod do legislativních požadavků zrušené evrop. směrnice 89/655/EHS (zavedena v legislativě ČR jako NV ČR č. 378/2001 Sb.) a stávající platné Směrnice 2009/104/ES. Definice pojmů a minimálních požadavků na provozované SZ platné Směrnice a NV ČR.

10:15 - 10:30 přestávka
10:30 - 12:30 Posuzování bezpečnosti a definovaní nedostatků provozovaného stroje podle obojí legislativy (Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb. a Evropské směrnice č. 2009/104/ES).

Navržení ochranných opatření pro stroj, stanovení nebezpečných míst a počáteční hodnoty rizika před navržením vhodných opatření a navržení vhodného opatření pro snížení rizika. Návrhy opatření a postup při odstraňování zjištěných nedostatků. A další

12:30 - 12:45 přestávka
12:45 - 13:45 Zdůraznění rozdílů a dopady na provozovatele.

Obsah a požadavky na MPBP (Místní provozní bezpečnostní předpis).

13:45 - 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím.
od 14:00 individuální návštěva a prohlídka veletrhu Amper 2018
Stáhnout program v PDF

Doprovodný program

AMPER 2018 - VOLNÁ VSTUPENKA:

 1. Týden před školením Vám zašleme informace o akci a kód pro získání vstupenky. 
 2. Vstupenku obdržíte na základě uvedení zaslaného kódu a registrace na web. stránkách veletrhu AMPER http://www.amper.cz/voucher/
 3. Při registraci zadáte unikátní kód, který vám zašleme e-mailem týden před konáním akce. 
 4. Po registraci obdržíte na Vámi zadaný e-mail platnou vstupenku na AMPER 2018 - tuto vstupenku si prosím vytiskněte (platí jednorázově na 1 vstup, pro vstup na 2 dny musíte vyplnit registraci 2 krát). Vstupenku lze použít u všech vstupních turniketů veletrhu.

Certifikace školení

Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Společnost LPE s.r.o. je akreditována na MŠMT pod č.j.: 28 832/2012-25.

Fotogalerie z minulých školení

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.