Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Intenzivní kurzy stávajících revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A

Jste revizní technik E2A a brzy Vám vyprší platnost osvědčení k revizím instalací a hromosvodů?

Nemáte čas, ale potřebujete vše připomenout a rychle zopakovat ke zkouškám na TIČR?

Své činnosti rozumíte, ale potřebujete osvěžit "zapadlé vědomosti" a upozornit na novinky?

Pojďte na naše dvoudenní intenzivní školení, kde projdeme všechny okruhy otázek, které jsou součástí zkoušek na Technické inspekci ČR.

Kurz je vhodný pro stávající revizní techniky, kteří prodlužují platnost Osvědčení kategorie E2A.

Co od kurzu můžete očekávat?

 • Projdeme okruhy otázek z TIČR.
 • Řekneme, jak budou vypadat testy pro revizní techniky elektro.
 • Upozorníme na časté chyby, kterým se vyhnout.
Toto školení nemá vypsán žádný termín.

Dodatek o školení

Témata probíraná v kurzu

1. den

 • Oblast legislativy souvisící s revizní činností, seznámení s příslušnými právními předpisy.
 • Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem - základní pravidla a normativní požadavky při prevenci úrazu elektrickým proudem, používání proudových chráničů Ir 30 mA pro zásuvky do 20A.
 • Oblast všeobecných požadavků na elektrická zařízení - funkce elektrických přístrojů v závislosti na velikosti napětí v sítích nn, identifikaci vodičů, význam zkratových proudů a jištění obvodů, požadavky na nouzové vypnutí, význam bezpečnostních obvodů SELV a PELV, třídy reakce na oheň, pohyblivé přívody a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

2. den 

 • Oblast výroby a montáže rozváděčů a elektrických pracovních strojů - podmínky pro výrobu a montáž rozváděčů z hlediska jejich Ověřování (dříve typové zkoušky TTA) podle novelizovaných harmonizovaných norem z 05-2012 až 02-2013, používání ověřených modulárních stavebnicových systémů rozváděčů. Druhy zkoušek elektrických pracovních strojů z hlediska požadavků na revize el. zařízení – jen měření podle ČSN 33 2000-6, ale místo revizních zpráv Protokoly o zkouškách podle ČSN EN 60204-1 ed.2. Pochopte Bezpečnostní kategorie vypnutí O - 1 – 2 – STOP - Nouzové vypnutí stroje. Osvojit si bezpečnostní podmínky zařízení typů I – II – III.
 • Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím - požadavky souboru harmonizovaných norem ČSN EN 62305 - 1 ed.2: 09-2011, ČSN EN 62305 - 2 ed.2: 02-2013, ČSN EN 62305 - 3 ed.2: 01-2012, ČSN EN 62305 - 4 ed.2: 09-2011 pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny v prostředí bez nebezpečí výbuchu.
 • Revizní zprávy

V ceně kurzu

 • tištěné studijní materiály
 • studijní materiály elektronické podobě
 • obědy a celodenní stravování po dobu školení

Program školení

1. den školení

8.15 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 17.00 přednášky
 • Oblast legislativy a právních předpisů.
 • Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Oblast všeobecných požadavků na elektrická zařízení.

2. den školení

8.30 - 17.00 přednášky
 • Oblast výroby a montáže rozváděčů a elektrických pracovních strojů.
 • Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím.
 • Zpráva o revizi EZ.

Doprovodný program

Organizační pokyny

 • Po přihlášení proveďte úhradu za kurz dle souhrnu objednávky.
 • Po uhrazení objednávky Vám zašleme daňový doklad a přístupové údaje k online materiálům ke školení.
 • Cca 14 dní před kurzem od nás obdržíte "připomínací e-mail s informacemi o kurzu a zkoušce. Pro účastníky kurzů domlouváme společný termín zkoušek na pobočce TIČR Brno.
 • Máte-li zájem  o zkoušky v nabízením termínu, vyplňte elektronickou žádost o osvědčení na TIČR (5. odrážka Žádost o vydání osvědčení elektrická)
 • Do pole "Požadované místo pro prověření" zadáváte pobočka Brno.
 • Do pole "Žádost byla předjednána s pracovníkem TIČR" zadáváte Datum zkoušky a jméno inspektora Zdeněk Rymeš
 • pro kurz: 25. - 26. 2. 2019 - Brno je zkouška pro zájemce domluvena na: 13. 3. 2019, pobočka TIČR Brno, Hudcova 78c, cena zkoušky není v ceně kurzu!
 • pro kurz: 27. - 28. 3. 2019 - České Budějovice je zkouška pro zájemce domluvena na: 9. 4. 2019, pobočka TIČR Brno, Hudcova 78c, cena zkoušky není v ceně kurzu!
 • kurz: 14. - 15. 5. 2019 - Praha je zkouška pro zájemce domluvena na:  21. 5. 2019, pobočka TIČR Brno, Hudcova 78c, cena zkoušky není v ceně kurzu!
 • Pokud nechcete jít na zkoušku v Brně, vyberte si jinou pobočku, která Vám bude vyhovovat a pole "předjednáno s" nechte volné.
 • Vyplněnou žádost odešlete. Na TIČR žádosti zpracují a na základě uvedených požadavků vystaví pozvánku ke zkoušce. Tuto TIČR odešle na adresu uvedenou v žádosti (e-mailem).
 • Konání kurzu - první den na začátku proběhne prezence, poté zahájení a zde je prostor na Vaše dotazy atp., poté následují přednášky.
 • Když přijde pozvánka z Technické inspekce, proveďte platbu za zkoušky dle pokynů v pozvánce.
 • Na zkoušky - řiďte se pokyny z pozvánky ke zkoušce!!! - vezměte si s sebou vše, co je v pozvánce uvedeno (doklad totožnosti, originály dokladů (Seznam požadovaných dokladů [PDF]) a revizní zprávy (dle požadované kategorie osvědčení).

Certifikace školení

Pro získání osvědčení k revizím je nutné absolvovat zkoušky na Technické inspekci ČR.

Abyste na zkoušku na TIČR mohli jít, je nutné vyplnit žádost o vydání osvědčení na stránkách TIČR (více viz organizační pokyny). 

Průběh závěrečných zkoušek

Zkoušky je nutno uhradit před jejich konáním dle pozvánky z TIČR. Při vlastní zkoušce bude provedena administrativní část, tj. porovnání předložených dokladů k žádosti s originály a kontrola uvedených osobních údajů s dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas).

Vlastní zkouška je rozdělena do dvou samostatných částí:

 • písemné – počet testů x 20 minut/test, 
 • ústní – pohovor nad cvičnými revizními zprávami – noví žadatelé, nebo realizovanými revizními zprávami – přezkušovaní revizní technici. Vždy je předkládána jedna revizní zpráva nebo protokol na každý druh zařízení, pro které je osvědčení požadováno (nn, vn, vvn, stroje, přístroje, rozváděče, specifikovaná zařízení, hromosvody, objekty třídy A příp. B). 

Další podrobnosti zkoušky najdete zde  a dále budou sděleny inspektory před zahájením zkoušky, případně jsou uveřejněny na stránkách www.ticr.cz.

Pokud nevíte, co přesně která skupina obsahuje, podívejte se na: Přehled skupin osvědčení - zde se dozvíte, na jakých zařízeních můžete provádět revize při získání osvědčení v určité kategorii.

Užitečné dokumenty ke stažení

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.