Nákupní košík: Zatím prázdný

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti LPE s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává společnost, LPE s.r.o., Nad Přehradou 1372/2, 635 00 Brno, Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, odd. C vl. 32327, zastoupená jednatelkou Lenkou Parýzkovou, IČ: 25547461  DIČ: CZ25547461, (dále jen „Prodávající“), jako obchodní společnost prodávající služby a zboží v souladu s jejím předmětem podnikání, a to v oblasti technické a elektro. Prodávající je plátcem DPH.
 2. Svým podpisem pod textem těchto VOP nebo na jakémkoli jiném dokumentu zakládajícím se ve smyslu těchto VOP smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím nebo jakoukoli jinou formou včetně zaslání objednávky na dodávku zboží, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna, a že je v celém rozsahu akceptuje. 
 3. Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce prodávajícího www.lpelektro.cz.
 4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. VOP se vztahují  na případy, kdy je kupujícím prostřednictvím tohoto internetového obchodu podnikatelský subjekt nebo právnická osoba a bude postupováno dle § 2085 NOZ a násl. Právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem  (zákon č. 89/2012 Sb., a dále jen NOZ).

II. Smlouva

 1. Vzájemná smlouva je podle povahy sjednaného plnění  smlouvou kupní vždy uzavíranou v režimu zák. č. 89/2012 Sb.v platném znění (Občanského zákoníku).
 2. K řádnému splnění smlouvy ze strany prodávajícího dochází okamžikem předání a převzetí zboží kupujícím nebo jeho dopravcem. Vlastnické právo k dodanému zboží přejde na kupujícího až uhrazením  celé dohodnuté ceny.

III. Objednávka zboží

 1. Kupující je oprávněn si nabízené zboží objednat  v záložce „odborná literatura“ a nebo „seznam akcí“, a to prostřednictvím  internetu na webových stránkách prodávajícího.
 2. Kliknutím na ikonku „nákupního košíku“ u vybrané položky se otevře objednávka. Dalším výběrem v dolní části formuláře (pokračovat v nakupování) lze analogicky pokračovat v nákupu, nebo přejít k pokladně (Dokončit objednávku) či objednávku smazat nebo aktualizovat. Po kliknutí na „Dokončit objednávku“ kupující vyplní objednací formulář, kde zadá fakturační údaje. Postupně překontroluje zadané údaje a dodací adresu, může zde uplatnit případný benefit pro případné slevy, zvolí způsob dopravy a platby  a po potvrzení objednávky je její finální verze zaslána zpět na kontaktní e-mail, který přijde několik minut po jejím přijetí. Objednávka je závazná. Její stav může kupující zkontrolovat v e-mailu kliknutím na odkaz pro zobrazení detailů objednávky. Zde uvedené číslo objednávky slouží pro jakoukoli komunikaci ohledně příslušné objednávky.

IV. Cena zboží a platba

 1. Cena za zboží poskytnuté prodávajícím na základě objednávky kupujícího je stanovena ve výši dle aktuálně platného ceníku prodávajícího  uvedeného na webových stránkách prodávajícího.
 2. Ceny zboží na webu jsou konečné a jsou uvedeny včetně DPH. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. 
 3. Při volbě způsobu „vyzvednutí a platba v hotovosti“v sídle společnosti – Brno, Nad Přehradou 2, je třeba si pro vyzvednutí literatury domluvit termín na tel. čísle 775 933 894.
 4. Při volbě způsobu „dopravy Českou poštou“ je u objednávek na dobírku  účtován expediční poplatek 160,- Kč a pro platbu převodem je účtováno expediční poplatek 85,- Kč.
 5. Do zahraničí při volbě způsobu „dopravy Českou poštou“ je u objednávek účtován expediční poplatek 350,- Kč.
 6. Při volbě platby dobírkou platí kupující zboží při obdržení zásilky, jejíž součástí je faktura.
 7. Při volbě platby bankovním převodem je kupujícímu zaslán email s fakturou včetně platebních údajů  a originál faktury a zboží je zasláno nebo vydáno (dle dispozic objednávky) po jejím uhrazení. 
 8. Prodávající účtuje expediční příplatek (cena viz výše) a bude připočten k ceně zboží. Při osobním odběru platí kupující hotově nebo (po předchozí domluvě) předloží potvrzení o úhradě převodem.
 9. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího jeho zaplacením, při platbě převodem připsáním kupní ceny na účet prodávajícího.
 10. V případě prodlení kupujícího s úhradou splatné pohledávky vyúčtovanou kupujícímu v souladu se smlouvou a vystavenou fakturou, bude kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

V. Dodávka zboží, způsob dodání

 1. Objednávky na dobírku prodávající odesílá nejpozději do 5 pracovních dnů.
 2. Objednávky hrazené převodem jsou odesílány nejpozději  do 5 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny kupujícím.
 3. Lhůta dodání obchodního balíku poštovní přepravou je do 2-3 pracovních dnů od odeslání. 
 4. Pokud pošta nezastihne adresáta na dodací adrese ani telefonicky (předem dle svých obchodních podmínek rozesílá SMS a volá kupujícímu před dodáním zboží v den dodání), obdrží adresát od České pošty výzvu k vyzvednutí zásilky. Lhůta pro vyzvednutí zboží je 15 dnů od obdržení výzvy k vyzvednutí. Poté je balík vrácen zpět odesílateli.
 5. Při osobním odběru (Brno je z provozních důvodů doporučeno se předem telefonicky ohlásit). Při vyzvednutí zboží musí kupující nahlásit číslo objednávky. Adresa: Brno, Nad Přehradou 2. Platba je možná pouze v hotovosti.

VI. Práva a odpovědnosti za vady a záruky za jakost

 1. Prodávající poskytuje na veškeré zboží záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží kupujícím podle faktury nebo příjmového pokladního dokladu.
 2. Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady je kupující povinen doručit prodávajícímu reklamaci nejpozději do 7 dnů (sedmi dnů) od předání a převzetí zboží, a to buď písemně (poštou, kurýrem), e-mailem, k rukám prodávajícího.

VII. Reklamace

 1. Obsahem sdělení o reklamaci musí být
 • Označení kupujícího
 • Název a objednávkové číslo reklamačního zboží
 • Množství vadného /chybějícího zboží
 • Popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje
 • Uvedení osoby oprávněné jednat v této věci za kupujícího
 • Datum převzetí reklamovaného zboží a číslo příslušného dokladu
 • U písemné reklamace datum a podpis kupujícího
 1. Reklamaci, kterou prodávající uzná jako oprávněnou, vyřídí v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30 pracovních dnů od řádného uplatnění reklamace. Prodávající neuzná reklamaci, která nebyla kupujícím uplatněna včas.
 2. Prodávající není oprávněný za následující vady zboží
 • Vady obalu zboží, které nebyly uplatněny při předání a převzetí zboží
 • Vady způsobené mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího nebo třetí osobou
 • Nečistoty u zboží označeného nálepkami s cenami jiných osob
 • Vady vzniklé chybnou manipulací, skladováním  kupujícího

VIII. Záruka vrácení peněz

 1. V případě, že dojde k situaci, že si kupující zakoupil školení a toto se z organizačních důvodů neuskuteční, může si kupující zvolit ze tří variant:
 • Náhradní termín stejného školení nebo
 • Výběr z dalších možných školení nebo
 • Vrácení peněz za zrušené školení.

IX. Další a závěrečná ujednání

 1. Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy.
 2. Prodávající považuje veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícímu v souvislosti se Smlouvou za přísně důvěrné a prohlašuje, že s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou dostupné z veřejně přístupných datových souborů. Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány žádným dalším subjektům kromě případů vyžádání těchto údajů Policií ČR a Finančním úřadem.
 3. Smlouva je uzavřena podle právního řádu České republiky, v režimu zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník). 
 4. Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího platí ode dne jejich vydání na oficiální internetové stránce www.lpelektro.cz do jejich zrušení nebo vydání nových podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění všeobecných obchodních podmínek ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se posuzují vždy podle ustanovení VOP platných v době uzavření příslušné smlouvy.
 5. V případě odchylných písemných ujednání v dokumentech tvořících smlouvu platí před těmito VOP přednostně ujednání zvláštních podmínek uvedených ve smlouvě.
 6. Veškeré změny a doplňky Smlouvy, která byla mezi stranami sjednána písemně, musí být učiněny také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami prodejce a kupujícího.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 V Brně dne 1.1.2014

LPE s.r.o.,

Nad Přehradou 1372/2, 635 00 Brno

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.